Saksliste årsmøte

TILBAKE TIL LISTE

22 10 2015

https://www.facebook.com/events/1699474350284502/

1. Budsjettet

* Hvordan gruppene ligger an i forhold til sine budsjetter.

2. Informeringssaker

* Idrettsdag under fadderuka

* Dommerpenger ved hjemmekamper

* Idrettsgalla – sjekke interessen for å arrangere en felles fest hvor vi hedrer gode prestasjoner fra foregående sesong og blir bedre kjent på tvers av gruppene. For å bedre fellesskapet i NMBUI som et idrettslag.

3. Vedtektsendringer

* Endring av §16:

1. Laget kan organiseres med de grupper som generalforsamlingen bestemmer. Hovedstyret kan likevel godkjenne opprettelsen av grupper i perioden mellom to generalforsamlinger. Gruppas representant i hovedstyret får først stemmerett når generalforsamlingen har godkjent gruppa. For gruppers økonomiske forpliktelser hefter hele laget, og grupper kan ikke inngå avtaler eller representere laget utad uten hovedstyrets godkjennelse.

2. Alle grupper må ha egen klubbmail, som må sjekkes minst en gang i uken.

3. NY: Ved General forsamling eller ekstraordinært årsmøte må hver undergruppe stille med minst en representant for å ha krav på støtte.

4. NY: Årsmelding fra hver undergruppe skal sendes til AU senest innen 1.februar hvert år.

5. Valg

I. Nestleder- og sponsoransvarlig

* Assisterer leder i dennes arbeide.

* Ansvarlig for medlemsregistrering og kontroll av innbetalt medlemsavgift og særavgift.

* Ansvar for å skaffe sponsormidler til laget.

II. Sekretær

* Fører sammen med lederen lagets korrespondanse.

* Fungerer som lagets arkivar.

* Fører forhandlingsprotokoll på generalforsamlingen, hovedstyremøter og på arbeidsutvalgets møter.

III. Materialforvalter

* Har hovedansvaret for laget materiell og eiendeler i samarbeid med gruppenes materialforvaltere.

* Koordinere gruppenes og lagets innkjøp.

IV. Web- og IT-ansvarlig

* Ansvar for å oppdatere nettsida

* Koordinerer informasjon fra undergrupper og AU, som skal på nettsida

* Ansvar for IT-utstyr til idrettslaget